TIMETABLES 13/9/21-31/10/21
AGIOS STEFANOS-ERIKOUSA
MONDAY

08:00 departure from Agios Stefanos
08:45 arrival Erikousa
09:00 departure from Erikousa
09:45 arrival Agios Stefanos

 WEDNESDAY AND FRIDAY
09:15 departure from Agios Stefanos
10:00 arrival Erikousa
10:15 departure from Erikousa
 11:00 arrival Agios Stefanos

 AGIOS STEFANOS-MATHRAKI-OTHONI
MONDAY

10:15 departure from Agios Stefanos
10:45 arrival Mathraki
11:00 departure from Mathraki
11:40 arrival Othoni
14:00 departure from Othoni
14:40  arrival Mathaki
14:50 departure from Mathraki
15:20 arrival Agios Stefanos

 WEDNESDAY AND FRIDAY
11:15 departure from Agios Stefanos
11:45 arrival Mathraki
12:00 departure from Mathraki
12:40 arrival Othoni
14:00 departure from Othoni
14:40 arrival Mathraki
14:50 departure from Mathraki
15:20 arrival Agios Stefanos