TIMETABLES01/11/22-28/02/23

AGIOS STEFANOS-ERIKOUSA
MONDAY

08:00 departure from Agios Stefanos
08:45 arrival Erikousa
09:00 departure from Erikousa
09:45 arrival Agios Stefanos

WEDNESDAY AND FRIDAY
09:00 departure from Agios Stefanos
09:45.arrival Erikousa
10:00 departure from Erikousa
10:45 arrival Agios Stefanos

AGIOS STEFANOS-MATHRAKI-OTHONI
MONDAY

10:15 departure from Agios Stefanos
10:45 arrival Mathraki
11:00 departure from Mathraki
11:40 arrival Othoni
13:30 departure from Othoni
14:10 arrival Mathaki
14:20 departure from Mathraki
14:50 arrival Agios Stefanos

WEDNESDAY AND FRIDAY
11:15 departure from Agios Stefanos
11:45 arrival Mathraki
12:00 departure from Mathraki
12:40 arrival Othoni
13:30 departure from Othoni
14:10 arrival Mathraki
14:20 departure from Mathraki
14:50 arrival Agios Stefanos